Có 1 kết quả:

cát tuyến

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đướng cắt ( Danh từ toán học, sécante ).