Có 1 kết quả:

cát liệt

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Cắt xé, chia cắt.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cắt xé, chia cắt ra.