Có 1 kết quả:

sáng thế kí

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Tên quyển thứ nhất trong “Cựu ước thánh kinh” 舊約聖經 của Cơ đốc giáo, chép việc Thượng Đế tạo dựng thế giới.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

tên bộ sách đầu tiên trong kinh Cựu ước của Cơ đốc giáo, chép việc đức Chúa trời tạo dựng vũ trụ và muôn loài muôn vật.