Có 1 kết quả:

sáng tác

1/1

sáng tác

phồn thể

Từ điển phổ thông

sáng tác, sáng tạo ra, làm ra