Có 1 kết quả:

phách khai

1/1

phách khai

giản thể

Từ điển phổ thông

bổ ra, bửa ra