Có 1 kết quả:

lực đồ

1/1

lực đồ

phồn thể

Từ điển phổ thông

cố gắng