Có 1 kết quả:

cần mẫn

1/1

cần mẫn

giản thể

Từ điển phổ thông

chăm chỉ, siêng năng