Có 1 kết quả:

biện pháp

1/1

biện pháp

giản thể

Từ điển phổ thông

biện pháp