Có 1 kết quả:

công lực

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Công lao, công nghiệp.
2. Công hiệu.
3. Chỉ thời gian và sức đem ra làm việc gì.
4. Chỉ trình độ về học thuật hoặc nghề nghiệp. ◇Tang Khắc Gia 臧克家: “ (Lão Xá) cựu thi tả đắc ngận hảo, hữu tài tình, dã hữu công lực” (老舍)舊詩寫得很好, 有才情, 也有功力 (Lão Xá vĩnh tại 老舍永在).

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Sức mạnh để nên việc.