Có 1 kết quả:

công tích

1/1

công tích

giản thể

Từ điển phổ thông

thành tích, chiến công