Có 1 kết quả:

công thần

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Bề tôi có công lao.
2. Danh hiệu ban cho bề tôi có công (đời Đường, Tống và Minh).
3. Chỉ người có công góp phần làm xong việc gì hoặc giúp đỡ người nào đó.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Người bề tôi làm được nhiều việc cho vua.

Một số bài thơ có sử dụng