Có 1 kết quả:

gia thượng

1/1

gia thượng

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

thêm vào