Có 2 kết quả:

gia quangia quán

1/2

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đội mũ, chỉ tuổi 20. Thời cổ ở Trung Hoa, con trai 20 tuổi thì làm lễ đội mũ, gọi là Gia quan.

Một số bài thơ có sử dụng

Từ điển trích dẫn

1. Thời cổ ở Trung Hoa, con trai 20 tuổi thì làm lễ đội mũ, gọi là “gia quán” 加冠.
2. Đội mũ. ◇Lưu Trú 劉晝: “Thủ bất gia quán” 首不加冠 (Tân luận 新論, Thận độc 慎獨) Đầu không đội mũ.

Một số bài thơ có sử dụng