Có 1 kết quả:

gia công

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Tiến hành công việc. § Cũng như “thi công” 施工.
2. Sửa sang cho tốt đẹp thêm. § Cũng như “gia công” 加工.
3. Cố gắng làm, nỗ lực. ◇Hồng Lâu Mộng 紅樓夢: “Bảo Ngọc tự kỉ mỗi nhật dã gia công, hoặc tả nhị bách tam bách bất câu” 寶玉自己每日也加功, 或寫二百三百不拘 (Đệ thất thập hồi) Chính Bảo Ngọc mỗi ngày cũng cố gắng viết hai hoặc ba trăm chữ, không hạn định.
4. Trong pháp luật thời xưa, có hành vi phụ giúp kẻ mang tội giết người, gọi là “gia công” 加功.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tăng thêm, cố gắng nhọc mệt mà làm việc.