Có 1 kết quả:

gia cường

1/1

gia cường

phồn thể

Từ điển phổ thông

tăng cường, củng cố thêm

Một số bài thơ có sử dụng