Có 1 kết quả:

gia cường

1/1

gia cường

giản thể

Từ điển phổ thông

tăng cường, củng cố thêm