Có 1 kết quả:

gia nã đại

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Canada, quốc gia thuộc Mĩ Châu, thủ đô là “Ác Thái Hoa” 渥太華 (Ottawa).

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tên phiên âm của nước Canada ở Bắc Mĩ.