Có 1 kết quả:

gia cấp

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Ban tăng phẩm cấp quan vị.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Thêm bậc, chỉ quan lại được thăng thưởng.