Có 1 kết quả:

gia cấp

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Tiền cấp thêm (ngoài lương bổng chính).

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cho thêm.