Có 1 kết quả:

gia trọng

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Tăng gia phân lượng hoặc trình độ.
2. Phạt tội nặng hơn nữa.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nặng thêm, nói về trường hợp phạm tội với sự cố ý, hoặc sắp đặt sẵn.