Có 1 kết quả:

liệt hạng

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Hạng kém, xấu.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Bậc kém. Hạng kém.