Có 1 kết quả:

trợ lực

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Giúp sức, bang trợ.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cái sức giúp đỡ từ bên ngoài tới — Ta còn hiểu là giúp sức.

Một số bài thơ có sử dụng