Có 1 kết quả:

trợ thủ

1/1

trợ thủ

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

trợ thủ, người giúp đỡ, người phụ trợ