Có 1 kết quả:

kiếp đạo

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Trộm cướp.