Có 1 kết quả:

kiếp đạo

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Trộm cướp.