Có 1 kết quả:

lao công

1/1

lao công

giản thể

Từ điển phổ thông

lao động, làm việc nặng nhọc