Có 1 kết quả:

thế lực

1/1

thế lực

giản thể

Từ điển phổ thông

thế lực, sức mạnh, ảnh hưởng