Có 1 kết quả:

thế đầu

1/1

thế đầu

giản thể

Từ điển phổ thông

đà, xu hướng, khuynh hướng