Có 1 kết quả:

bột nhiên đại nộ

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Bừng bừng giận dữ. ◇Tam quốc diễn nghĩa 三國演義: “Vân Trường bột nhiên đại nộ viết: "Ngô hổ nữ an khẳng giá khuyển tử hồ! Bất khán nhữ đệ chi diện, lập trảm nhữ thủ! Tái hưu đa ngôn!" Toại hoán tả hữu trục xuất” 雲長勃然大怒曰: "吾虎女安肯嫁犬子乎! 不看汝弟之面, 立斬汝首! 再休多言!" 遂喚左右逐出 (Đệ thất thập tam hồi) Vân Trường nổi giận mắng rằng: "Con gái ta, ví như loài hổ, lại thèm gả cho con loài chó à! Nếu ta không nể mặt em ngươi, thì chém đầu ngươi rồi! Thôi chớ có nhiều lời!" Nói đoạn, sai tả hữu đuổi (Cẩn) ra.