Có 1 kết quả:

sắc lệ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Khuyên răn thúc giục.