Có 1 kết quả:

miễn khuyến

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Khuyên nên gắng sức. ☆Tương tự: “khuyến miễn” 勸勉.