Có 1 kết quả:

kình lực

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Sức mạnh.