Có 1 kết quả:

động viên

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Tập họp nhân lực, tài tực, vật lực vào việc chiến tranh, quốc phòng.
2. Kêu gọi phát động người tham gia hoạt động nào đó.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Gom góp người vào việc chiến tranh.