Có 2 kết quả:

húcúc

1/2

húc

phồn thể

Từ điển Trần Văn Chánh

Như 勖.

úc

phồn thể

Từ điển phổ thông

cố gắng

Từ điển trích dẫn

1. Cũng như chữ 勖.

Từ điển Thiều Chửu

① Cũng như chữ 勖.