Có 1 kết quả:

khám thám

1/1

khám thám

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

thăm dò, thám hiểm