Có 1 kết quả:

khám trắc

1/1

khám trắc

giản thể

Từ điển phổ thông

điều tra, nghiên cứu kỹ