Có 1 kết quả:

vụ danh

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Cốt được danh tiếng.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chuyên chú vào cái tiếng tăm.