Có 2 kết quả:

vụ bảnvụ bổn

1/2

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cốt ở cái gốc. Chuyên chú vào cái gốc.

Một số bài thơ có sử dụng

Từ điển trích dẫn

1. Chuyên tâm hết sức vào cái gốc, chăm chú vào những điều căn bản. ◇Luận Ngữ 論語: “Quân tử vụ bổn, bổn lập nhi đạo sanh” 君子務本, 本立而道生 (Học nhi 學而) Người quân tử chăm chú vào việc gốc, gốc vững thì đạo sinh ra.

Một số bài thơ có sử dụng