Có 1 kết quả:

thắng quá

1/1

thắng quá

phồn thể

Từ điển phổ thông

vượt trội, trội hơn

Một số bài thơ có sử dụng