Có 1 kết quả:

lao công đoàn thể

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Tổ chức tranh đấu bảo vệ quyền lợi thợ thuyền.