Có 1 kết quả:

mộ dịch

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Kêu gọi người xung vào công việc nặng nhọc của triều đình để làm công.