Có 1 kết quả:

mộ dịch

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Tuyển người sung công làm hình dịch cho vua quan.