Có 1 kết quả:

mộ duyên

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Tăng ni xin bố thí.
2. ☆Tương tự: “hóa duyên” 化緣, “cầu hóa” 求化.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tìm kiếm, kêu gọi sự ràng buộc với Phật, chỉ việc các tăng ni đi quyên tiền hoặc khất thực.