Có 1 kết quả:

cần vụ

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Công việc mệt nhọc.
2. Người đảm nhiệm công việc khó nhọc.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Công việc mệt nhọc — Người làm công việc mệt nhọc.