Có 1 kết quả:

cần mẫn

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Chăm chỉ nhanh nhẹn.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chăm chỉ nhanh nhẹn.

Một số bài thơ có sử dụng