Có 1 kết quả:

huân công

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chỉ chung những nỗi khó khăn mệt nhọc phải chịu đựng để làm nên việc lớn.