Có 1 kết quả:

huân chương

1/1

huân chương

phồn thể

Từ điển phổ thông

huân chương

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tấm huy hiệu ban cho người có công.