Có 1 kết quả:

huân tích

1/1

huân tích

phồn thể

Từ điển phổ thông

thành tích, kỳ công