Có 1 kết quả:

khuyến khích

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Khuyên nhủ thúc đẩy.