Có 1 kết quả:

khuyến nông

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Khuyến khích nông dân trồng trọt cày cấy.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Khuyên nhủ thúc đẩy việc làm ruộng.

Một số bài thơ có sử dụng